GDPR

Prohlášení o nakládání s osobními údaji

Vážení zákazníci,
tímto prohlášením Vás společnost coraHB autodíly s.r.o. informuje o způsobech zpracování Vašich osobních údajů a o opatřeních přijatých za účelem jejich zabezpečení, jakož i o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, plynoucích zejména z nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“) a dalších právních předpisů České republiky.

1. Postavení společnosti coraHB autodíly s.r.o.

Společnost coraHB autodíly s. r. o. je vůči Vám v postavení správce osobních údajů. To znamená, že Vaše osobní údaje získává, shromažďuje, zaznamenává, ukládá a v odůvodněných případech též poskytuje třetím subjektům.

Vaše osobní údaje společnost získává v následujících případech:

 1. Objednávka zboží či služby z jejího sortimentu

  V takovém případě společnosti předáváte zejména své identifikační údaje (např. jméno, příjmení, adresu a IČO) a dále údaje, které jsou nutné k uzavření smlouvy, přijetí objednávky, registraci na e-shopu společnosti apod.

 2. Komunikace se společností

  Sem spadá veškerá komunikace se společností např. za účelem nezávazné poptávky zboží nebo služby, komunikace ohledně doručení zakoupeného zboží, jednání o platebních podmínkách, reklamace a reklamační řízení apod. K této komunikaci může docházet telefonicky, elektronicky i písemně.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů (důvody a účely zpracování, kategorie osobních údajů)

Společnost coraHB autodíly s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje výlučně z následujících zákonných důvodů:

 1. Plnění smlouvy

  Účelem zpracování je v takovém případě potřeba Vás nejprve identifikovat tak, aby s Vámi mohla být uzavřena smlouva a následně splnit veškeré závazky z uzavřené smlouvy vyplývající. Do této kategorie opravňující ke zpracování osobních údajů spadá i samotné jednání o uzavření smlouvy, tedy například umístění zboží do košíku na e-shopu společnosti, zaslání poptávky po určitém druhu zboží apod. Plněním smlouvy se rozumí také situace, kdy máte přihlašovací údaje do našeho e-shopu, skrze který následně realizujete jednotlivé objednávky a nákupy zboží.

 2. Plnění právní povinnosti

  Vaše osobní údaje společnost shromažďuje také tehdy, jestliže jí to ukládají právní předpisy např. z oblasti účetnictví, daňové evidence, plnění daňových povinností apod.

 3. Oprávněný zájem

  Oprávněným zájmem se rozumí situace, kdy společnosti potřebu znát určitý osobní údaj sice neukládá zákon ani smlouva, přesto je však zcela legitimním požadavkem společnosti tento údaj mít a dále s ním nakládat. Typickým příkladem je používání bezpečnostních kamer v prostorách prodejen a dalších prostor společnosti (oprávněným zájmem bude v tomto případě ochrana majetku společnosti) či oslovování stávajících zákazníků s nabídkou obdobného zboží, jaké již odebírají, formou tzv. newsletterů.

 4. Souhlas.

  Jestliže nemá společnost oprávnění Vaše osobní údaje zpracovávat ze žádného z výše uvedených důvodů, může tak činit pouze tehdy, dáte-li jí k tomu svůj souhlas. Půjde např. o souhlas se zasíláním obchodních sdělení při první objednávce z e-shopu společnosti. Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat.

 5. Veřejný zájem

  Půjde např. o situace, kdy si dokumenty obsahující osobní údaje vyžádají orgány státní správy v rámci výkonu svých pravomocí.

Obecně společnost coraHB autodíly s.r.o. zpracovává osobní údaje zejména za následujícími účely:

 1. Identifikace odběratele jako smluvní strany; plnění smlouvy, zajištění rychlého a efektivního plnění povinností plynoucích ze smluvního vztahu. Důvod zpracování: plnění smlouvy.
 2. Efektivní poskytování služeb souvisejících s plněním smlouvy; zajištění přehledu o zákaznickém portfoliu odběratele, vyřizování požadavků a žádostí ze strany odběratele. Důvod zpracování: Plnění smlouvy, oprávněný zájem.
 3. Marketing; zasílání obchodních sdělení, propagace zboží a služeb společnosti, přizpůsobení zasílaných obchodních sdělení Vašemu zákaznickému portfoliu. Důvod zpracování: Oprávněný zájem, souhlas.
 4. Interní potřeby dodavatele (statistické účely, schvalování uzavíraných smluv, zajištění odpovídajícího materiálového toku ve společnosti). Důvod zpracování: oprávněný zájem, souhlas.

Za výše popsanými účely zpracovává společnost coraHB autodíly s. r. o. zejména následující kategorie osobních údajů:

 1. Identifikační údaje: zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail, telefon, v případě podnikatele též IČO a sídlo.
 2. Údaje o předchozích obchodních vztazích: zejména údaje o dosud uzavřených kupních smlouvách, druzích zboží odebraných ze sortimentu společnosti a údaje umožňující rychlé a efektivní plnění našich smluvních závazků i Vašich požadavků.

3. Přenositelnost osobních údajů

Vaše osobní údaje společnost zásadně nepředává třetím subjektům. Výjimkou mohou být situace, kdy jí to ukládá, resp. ji k tomu opravňuje právní předpis nebo oprávněný zájem nebo je to nutné pro splnění smlouvy. V nezbytném rozsahu tak půjde o předávání např. poskytovatelům účetních služeb a daňového poradenství, poskytovatelům IT služeb, poskytovatelům poštovních služeb včetně kurýrů a soukromých dopravců nebo poskytovatelům právních služeb.

4. Uchovávání osobních údajů

Společnost coraHB autodíly s.r.o. uchovává Vaše osobní údaje po nezbytně dlouhou dobu. V případě zpracování na základě právní povinnosti nebo plnění smlouvy je tato doba stanovena právními předpisy České republiky týkajícími se požadavků na archivaci účetních dokladů, daňových dokladů, daňové evidence apod.

V případě zpracování na základě Vašeho souhlasu uchovává společnost Vaše osobní údaje po dobu, po kterou je tento souhlas udělen, obecně tedy po dobu 5 let nebo do odvolání souhlasu.

V případě zpracování na základě oprávněného zájmu jsou Vaše osobní údaje uchovávány po nezbytně dlouhou dobu, kterou se v tomto případě rozumí doba trvání oprávněného zájmu a dále po dobu 4 let.

5. Povinnost poskytnout údaje

Jakékoli poskytnutí osobních údajů je z Vaší strany ryze dobrovolné a nemůže po Vás být žádným způsobem požadováno. Vezměte však na vědomí, že v případě osobních údajů poskytnutých za účelem plnění smlouvy, právní povinnosti nebo ochrany oprávněného zájmu společnosti není bez uvedení potřebných osobních údajů možné Vám poskytnout požadované zboží či službu.

6. Vaše práva související s ochranou osobních údajů

V souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení máte následující práva:

 1. právo na přístup k údajům

  Máte právo požadovat od společnosti informaci, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány nebo ne, a pokud ano, máte rovněž právo na jejich kopii a na informace, jaké údaje jsou zpracovávány a proč, na jak dlouho jsou ukládány a zda jsou poskytovány třetím subjektům nebo předávány do zemí mimo EU.

 2. právo na opravu údajů

  Máte právo žádat, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny nepřesné údaje, které se Vás týkají, popřípadě aby byly doplněny údaje neúplné.

 3. právo na výmaz údajů (právo být zapomenut)

  Máte právo požadovat výmaz osobních údajů. Společnost coraHB autodíly s. r. o. je Vám povinna vyhovět jestliže pominul účel, pro který byly osobní údaje původně zpracovávány, byl odvolán souhlas k jejich zpracování, byly vzneseny námitky proti zpracování (viz dále), jejich zpracování je protiprávní, popřípadě takový výmaz ukládá některý právní předpis.

  Právo na výmaz se však neuplatní, jestliže společnosti ukládá zpracování osobních údajů některý právní předpis, jestliže je jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a práva na informace nebo pro určení, výkon a obhajobu právních nároků společnosti.

 4. právo na omezení zpracování

  Máte právo požadovat, aby bylo zpracování osobních údajů omezeno. V případě, že jsou osobní údaje o Vás nepřesné, může být zpracování omezeno na dobu, než dojde k jejich opravě. Dále může být omezení požadováno v případě protiprávního zpracování, pominul-li již účel zpracování nebo je-li vznesena námitka proti způsobu zpracování (viz níže).

  Využijete-li práva na omezení zpracování, mohou být omezené osobní údaje dále zpracovávány pouze na základě souhlasu, z důvodu ochrany právních zájmů společnosti nebo ve veřejném zájmu.

 5. právo na přenositelnost údajů

  Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy a zároveň se tak děje automatizovaným způsobem, můžete požadovat též poskytnutí těchto údajů ve strojově čitelném formátu. Tyto údaje jste rovněž dále oprávněni poskytnout třetím subjektům dle svého uvážení.

 6. právo vznést námitku k dozorovému úřadu

  V případě, že nesouhlasíte se způsobem, jakým jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, můžete proti tomuto rovněž vznést námitku, konkrétně tehdy, jestliže je toto zpracování prováděno ve veřejném zájmu nebo z důvodu oprávněného zámu společnosti a také tehdy, je-li zpracování prováděno pro účely přímého marketingu.

 7. právo na odvolání souhlasu

  Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat zasláním zprávy na e-mailovou adresu uvedenou níže v tomto prohlášení (viz bod 8. Kontaktní údaje správce). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, ke kterému došlo na základě souhlasu před jeho odvoláním.

 8. právo odmítnout poskytnutí údajů

  Odběratel není povinen dodavateli jakékoli údaje poskytnout. V případě údajů, k jejichž zpracování dochází na základě právní povinnosti, plnění smlouvy nebo ochrany oprávněného zájmu, není v takovém případě dodavatel oprávněn a povinen odběratelem požadovanou službu poskytnout.

7. Dozorový úřad

Na území České republiky pohléhá zpracování osobních údajů dohledu dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V souladu s čl. 79 obecného nařízení jste oprávněni k dozorovému úřadu podat stížnost proti způsobu, jímž jsou zpracovávány Vaše osobní údaje.

8. Kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů se pro účely tohoto prohlášení rozumí společnost coraHB autodíly s.r.o., se sídlem Tiskařská 599/12, Malešice, 108 00 Praha 10, Stazap Business Park, C 1.14, IČO 023 58 344, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 218464,

Informační sdělení o provozování kamerového systému

1. Postavení a kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů se pro účely tohoto informačního sdělení rozumí společnost coraHB autodíly s.r.o., se sídlem Tiskařská 599/12, Malešice, 108 00 Praha 10, Stazap Business Park, C 1.14, IČO 023 58 344, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 218464 (dále jen „správce“ či „společnost“).

Kontaktní údaje správce pověřená osoba: Roman Nejedlý, telefon: +420 778 449 960, e-mail: gdpr@corahb.cz

Správce provozuje v prostorách svého sídla a v prostorách jednotlivých správcem zřízených poboček bezpečnostní kamerový systém se záznamem. Tímto sdělením poskytuje správce třetím subjektům informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, jakož i o právech plynoucím jím v souvislosti s prováděným zpracováním z nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“).

2. Účely a rozsah zpracování

Ke zpracování dochází na základě oprávněných zájmů správce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení. Oprávněnými zájmy správce se rozumí:

 1. Ochrana majetku správce
 2. Ochrana majetku zaměstnanců správce a třetích osob vstupujících do monitorovaných prostor správce.
 3. Zvýšení bezpečnosti zaměstnanců správce při výkonu práce, předcházení porušování pracovních povinností plynoucích z pracovní smlouvy a právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci a povinností v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, požární ochrany apod.

Účelem zpracování je ochrana oprávněných zájmů správce uvedených výše.

Monitorovány jsou následující prostory správce:

Veřejně přístupné prostory (parkovací plochy, prostory před prodejnou, prodejny), neveřejné prostory (komunikační chodby, sklady a expedice) na pobočkách Brno, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Jihlava, Olomouc, Pardubice, Praha, Třebíč

3. Kategorie subjektů údajů a osobních ůdajů

Kategoriemi subjektů údajů se pro účely monitorování prostor správce kamerovým systémem rozumí:

 1. Zaměstnanci správce
 2. Veškeré třetí osoby vstupující do monitorovaných prostor správce, zejména zákazníci, dodavatelé a servisní pracovníci

Kategoriemi osobních údajů jsou: Fyzická podoba subjektů údajů zachycená v podobě obrazové nahrávky bez zvukové stopy zařízeními kamerového systému a zaznamenaná a archivovaná po stanovenou dobu na datových úložištích správce.

4. Předávání a případní příjemci osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané v souladu s účely zpracování uvedenými výše slouží výhradně pro interní potřeby správce a nejsou poskytovány žádným třetím subjektům, s výjimkou poskytnutí orgánům státní správy či orgánům činným v trestním řízení v případě, kdy se jejich poskytnutí jeví jako účelné k ochraně oprávněných zájmů správce v souladu s účely zpracování. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím s výjimkou situace, kdy povinnost k takovému předání plyne správci z právních předpisů (např. v případě mezinárodní justiční spolupráce zakotvené v příslušných právních předpisech EU).

5. Uchování záznamů a přístup k záznamům

Společnost uchovává kamerový záznam po dobu 14 dnů.

K záznamům mají přístup pouze pověření pracovníci správce, kteří jsou pro účely nakládání s osobními údaji poučeni a proškoleni.

6. Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů formou pořízení kamerového záznamu vyplývají subjektům údajů v souladu s obecným nařízením ze zpracování následující práva:

 1. právo na přístup k údajům

  Subjekt údajů má právo požadovat od společnosti informaci, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány nebo ne, a pokud ano, má rovněž právo na jejich kopii a na informace, jaké údaje jsou zpracovávány a proč, na jak dlouho jsou ukládány a zda jsou poskytovány třetím subjektům nebo předávány do zemí mimo EU.

 2. právo na opravu údajů

  Subjekt údajů má právo žádat, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny nepřesné údaje, které se jej týkají, popřípadě aby byly doplněny údaje neúplné.

 3. právo na výmaz údajů (právo být zapomenut)

  Subjekt údajů má právo požadovat výmaz osobních údajů. Společnost coraHB autodíly s. r. o. je mu povinna vyhovět, jestliže pominul účel, pro který byly osobní údaje původně zpracovávány, byl odvolán souhlas k jejich zpracování, byly vzneseny námitky proti zpracování (viz dále), jejich zpracování je protiprávní, popřípadě takový výmaz ukládá některý právní předpis.

  Právo na výmaz se však neuplatní, jestliže společnosti ukládá zpracování osobních údajů některý právní předpis, jestliže je jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a práva na informace nebo pro určení, výkon a obhajobu právních nároků společnosti.

 4. právo na omezení zpracování

  Subjekt údajů má právo právo požadovat, aby bylo zpracování osobních údajů omezeno. V případě, že jsou osobní údaje o subjektu údajů nepřesné, může být zpracování omezeno na dobu, než dojde k jejich opravě. Dále může být omezení požadováno v případě protiprávního zpracování, pominul-li již účel zpracování nebo je-li vznesena námitka proti způsobu zpracování (viz níže).

  Využije-li subjekt údajů práva na omezení zpracování, mohou být omezené osobní údaje dále zpracovávány pouze na základě souhlasu, z důvodu ochrany právních zájmů společnosti nebo ve veřejném zájmu.

 5. právo na přenositelnost údajů

  Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy a zároveň se tak děje automatizovaným způsobem, může subjekt údajů požadovat též poskytnutí těchto údajů ve strojově čitelném formátu. Tyto údaje je subjekt údajů dále oprávněn poskytnout třetím subjektům dle svého uvážení.

 6. právo vznést námitku k dozorovému úřadu

  V případě, že subjekt údajů nesouhlasí se způsobem, jakým jsou jeho osobní údaje zpracovávány, může proti tomuto rovněž vznést námitku, konkrétně tehdy, jestliže je toto zpracování prováděno ve veřejném zájmu nebo z důvodu oprávněného zámu společnosti a také tehdy, je-li zpracování prováděno pro účely přímého marketingu.

 7. právo na odvolání souhlasu

  Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat zasláním zprávy na e-mailovou adresu uvedenou výše v tomto prohlášení (viz bod 1. Kontaktní údaje správce). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, ke kterému došlo na základě souhlasu před jeho odvoláním.

7. Dozorový úřad

Na území České republiky pohléhá zpracování osobních údajů dohledu dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V souladu s čl. 79 obecného nařízení je subjekt údajů oprávněn k dozorovému úřadu podat stížnost proti způsobu, jímž jsou zpracovávány jeho osobní údaje.