Půjčovní řád

1.Podmínky zápůjčky

1.1 - Půjčovna nářadí a zařízení je k dispozici pouze registrovaným zákazníkům společnosti CoraHB jako jedna ze služeb, které CoraHB poskytuje svým zákazníkům.

 1.2 - Veškeré zařízení v půjčovně je registrovaným zákazníkům zapůjčováno za poplatek v případě, že jsou dodrženy všechny následující podmínky zápůjčky.

2. Smluvní doba zápůjčky

2.1 - Nájemce se zavazuje vrátit zařízení v dohodnuté době a ve stavu v jakém je převzal !

2.2 - Doba zápůjčky zařízení je stanovena vždy na dobu určitou smluvně mezi pronajímatelem a nájemcem. Smluvní doba zápůjčky se vztahuje na všechna zařízení, které pronajímatel půjčí nájemci na dobu určitou. Doba určitá se uvádí do protokolu o zapůjčení. Doba určitá je vždy nájemci sdělena před zapůjčením zařízení.  Zařízení je nutné vždy vrátit na pobočku CoraHB, a to do 17 hodiny dne, kdy končí smluvená zápujční doba.

2.3. Interval zápujček

CoraHb si vyhrazuje právo měnit/upravovat interval zápůjčky, a to v těchto případech:

  • zařízení v dané době požaduje více zákazníků najednou,
  • zařízení čeká plánovaní oprava / servis.

S touto skutečností je nájemce seznámen před sjednáním samotné zápujčky.

3. Cena za zapůjčené zařízení

3.1 - Ceny zápůjčky zařízení jsou stanoveny dle platného ceníku.

3.2 - Nájemce souhlasí se stanovenou částkou -„nájemným“ za dobu dočasného užívání zařízení. Nájemné se počítá za dobu počínající dnem a hodinou převzetí zařízení a končí dnem a hodinou jeho vrácení do provozovny pronajímatele. Nájemné je splatné při vrácení zařízení a to pouze v hotovosti.  

3.3 - Nájemce je s cenou zápůjčky předem seznámen. Cena zápůjčky zařízení se řídí dle platného Ceníku (Dodatek 1 – ceník zápůjček).

4. Zápůjčka

4.1 - Nájemce svým podpisem na předávacím protokolu potvrzuje, že převzal zařízení čisté, kompletní, funkční a bez závad, a že byl seznámen s návodem na jeho obsluhu a údržbu.

4.2 - V případě že je na zařízení objevena vada nebo poškození, které však nebrání zařízení používat je provozovatel nebo nájemce povinnen na tuto skutečnost upozornit. Tyto odchylky se zaznamenají do předávacího protokolu.

5. Povinnosti nájemce

5.1 - Nájemce za zařízení osobně odpovídá po dobu od jeho převzetí od pronajímatele do jeho vrácení pronajímateli. Dále se zavazuje nepřenechat zařízení do užívání ani pronájmu třetí osobě, neručit jím nebo ho nedávat do zástavy či prodeje třetí osoby a souhlasí, že se těmito pokyny bude řídit a dodržovat je.

5.2 - V případě, že v průběhu doby pronájmu dojde k poruše zařízení a to i bez zavinění ze strany nájemce, musí nájemce o této skutečnosti neprodleně telefonicky informovat pronajímatele s uvědoměním stručného popisu závady a hodiny, kdy k poruše došlo. Tato skutečnost neopravňuje nájemce přenášet na pronajímatele svá rizika jako např. vícenáklady na dopravu zařízení, ušlý zisk, penalizační opatření, prostoje pracovníku, výdaje za zařízením způsobené zdravotní problémy nebo zranění.

5.3. - Zjistí-li pronajímatel při vrácení zařízení závady na zařízení nebo jeho funkčních částech nebo příslušenství, které byly způsobeny nedbalostí nájemce, jeho neodborným zacházením, tak jako i znečištění nedovolující další použití zařízení, chybějíci části zařízení nebo příslušenství, je nájemce povinen nahradit pronajímateli náklady nutné pro odstranění těchto závad a nahradit pronajímateli i případně vzniklé škody spojené s dotčeným zařízením. V případě, že zařízení již nelze opravit, vyčistit nebo není možně zařízení uvést do funkčního stavu uhradí nájemce pronajímateli tržní pořizovací cenu takového zařízení nebo jeho části a to nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy byla tato skutečnost zjištěna.

5.4 - V případě zničení, ztráty, odcizení nebo jiného zmizení zapůjčeného zařízení nebo jeho části, uhradí nájemce pronajímateli tržní pořizovací cenu takového zařízení nebo jeho části a to nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy zničení, ztrátu, odcizení nebo jiné zmizení zařízení nebo jeho části zjistil.

5.5 - V případě, že si nájemce pronajímá zařízení, které pro svoji náročnost vyžaduje zvláštní oprávnění obsluhy (řetězová pila, nastřelovací pistole,svářecí souprava atd. ), prohlašuje nájemce místopřísežně, že byl vyškolen dle platných bezpečnostních předpisů a ČN pro dané zařízení, a že je držitelem tohoto oprávnění.

5.6 - Nájemce je povinen umožnit revizi pronajatých zařízení v termínu stanoveném pronajímatelem. V opačném případě odpovídá za škodu, která by nedodržením této povinnosti vznikla. 

5.7 - Nájemce potvrzuje svým podpisem na předávacím protokolu , že souhlasí a bere na vědomí všechny výše uvedené skutečnosti.

6. Povinnosti pronajímatele

Pronajímatel se zavazuje udržovat zařízení v provozu schopném stavu, který bez jakýchkoliv obtíží dovoluje zařízení bezpečně provozovat.

7. Sankce

Nebude-li zařízení vráceno ve smluvené době, je si nájemce vědom toho, a souhlasí s tím, že v případě nedodržení zápujčních podmínek je pronajímatel oprávněn účtovat pokutu z prodlení a to ve výši 500 Kč, za každý den prodlení. Dále se nájemce vystavuje nebezpečí, že na něj pronajímatel podá bez předchozího upozornění trestní známení Policii ČR, pro důvodné podezření z poškozování cizí věci, případně z podezření na odcizení (zpronevěru) zapůjčeného zařízení.

8. Dodatky k podmínkám o zápujčce

Pronajímatel CoraHB si vyhrazuje právo zařízení s půjčovny zákazníkovi nepůjčit z následujícich důvodů:

  • zákazník nemá dobrou platební morálku,
  • coraHB má u zákazníka pohledávky (finanční, materiální, jiné),
  • zákazník u coraHB neodebírá zboží.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto smluvní podmínky ruší věškerá předchozí ustanovení a jsou platné od 1.6.2013. Pronajímatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky bez předchozího upozornění.

Dodatek 1 – Ceník zápujček

 

Položka

Půjčovné za 1den

Přípravky, nářadí, aretační sady

50,- Kč

Diagnostické jednotky s příslušenstvím

300,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.