Aktuality
České Budějovice mají nové telefoní číslo

Pobočka v Českých Budějovicích má od 18.4.2018 má další telefonní číslo, přes které je  možno objednávat.

Poznamenejte si : 569333146

18.4.2018
Mistrovství Mechaniků letos nebude

Vážení návštěvníci a přátelé festivalu, pro rok 2018, jsme se rozhodli festival Mistrovství Mechaniků vynechat. Není to konec, jen si letos dáme pauzu. Po minulých ročnících, jsme se rozhodli čas celého realizačního týmu složeného převážně z našich zaměstnanců, ušetřit a využít ve prospěch projektů, kterým jsme po zralé úvaze dali přednost.

Děkujeme za Vaši přízeň a Těšíme se na shledanou na Mistrovství Mechaniků 2019! Realizační tým Mistrovství Mechaniků

12.4.2018
Všechny novinky

Informační sdělení o provozování kamerového systému

Informační sdělení o provozování kamerového systému

 

1. Postavení a kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů se pro účely tohoto informačního sdělení rozumí společnost coraHB autodíly s. r. o., se sídlem Tiskařská 599/12, Malešice, 108 00 Praha 10, Stazap Business Park, C 1.14, IČO 023 58 344, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 218464 (dále jen „správce“ či „společnost“).

Kontaktní údaje správce pověřená osoba Roman Nejedlý, telefon: +420778449960, 
e-mail: gdpr@corahb.cz

Správce provozuje v prostorách svého sídla a v prostorách jednotlivých správcem zřízených poboček bezpečnostní kamerový systém se záznamem. Tímto sdělením poskytuje správce třetím subjektům informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, jakož i o právech plynoucím jím v souvislosti s prováděným zpracováním z  nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“).

 

2. Účely a rozsah zpracování

 

Ke zpracování dochází na základě oprávněných zájmů správce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení. Oprávněnými zájmy správce se rozumí:

1      Ochrana majetku správce

2      Ochrana majetku zaměstnanců správce a třetích osob vstupujících do monitorovaných prostor správce.

3      Zvýšení bezpečnosti zaměstnanců správce při výkonu práce, předcházení porušování pracovních povinností plynoucích z pracovní smlouvy a právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci a povinností v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, požární ochrany apod.

Účelem zpracování je ochrana oprávněných zájmů správce uvedených výše.

Monitorovány jsou následující prostory správce:

Veřejně přístupné prostory (parkovací plochy, prostory před prodejnou, prodejny), neveřejné prostory (komunikační chodby, sklady a expedice) na pobočkách Havlíčkův Brod, Jihlava, Třebíč, Brno, České Budějovice, Praha

3. Kategorie subjektů údajů a osobních ůdajů

Kategoriemi subjektů údajů se pro účely monitorování prostor správce kamerovým systémem rozumí:

1      Zaměstnanci správce

2      Veškeré třetí osoby vstupující do monitorovaných prostor správce, zejména zákazníci, dodavatelé a servisní pracovníci

Kategoriemi osobních údajů jsou: Fyzická podoba subjektů údajů zachycená v podobě obrazové nahrávky bez zvukové stopy zařízeními kamerového systému a zaznamenaná a archivovaná po stanovenou dobu na datových úložištích správce.

4. Předávání a případní příjemci osobních údajů

 

Osobní údaje zpracovávané v souladu s účely zpracování uvedenými výše slouží výhradně pro interní potřeby správce a nejsou poskytovány žádným třetím subjektům, s výjimkou poskytnutí orgánům státní správy či orgánům činným v trestním řízení v případě, kdy se jejich poskytnutí jeví jako účelné k ochraně oprávněných zájmů správce v souladu s účely zpracování. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím s výjimkou situace, kdy povinnost k takovému předání plyne správci z právních předpisů (např. v případě mezinárodní justiční spolupráce zakotvené v příslušných právních předpisech EU).

 

5. Uchování záznamů a přístup k záznamům

 

Společnost uchovává kamerový záznam po dobu [14] dnů [kde (např. externí HDD, přímo v paměti zařízení apod., jak je toto úložiště zabezpečené]. 

 

K záznamům mají přístup pouze pověření pracovníci správce, kteří jsou pro účely nakládání s osobními údaji poučeni a proškoleni.

 

6. Práva subjektů údajů

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů formou pořízení kamerového záznamu vyplývají subjektům údajů v souladu s obecným nařízením  ze zpracování následující práva:

la) právo na přístup k údajům

Subjekt údajů má právo požadovat od společnosti informaci, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány nebo ne, a pokud ano, má rovněž právo na jejich kopii a na informace, jaké údaje jsou zpracovávány a proč, na jak dlouho jsou ukládány a zda jsou poskytovány třetím subjektům nebo předávány do zemí mimo EU. 

lb) právo na opravu údajů

Subjekt údajů má právo žádat, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny nepřesné údaje, které se jej týkají, popřípadě aby byly doplněny údaje neúplné.

lc) právo na výmaz údajů (právo být zapomenut)

Subjekt údajů má právo požadovat výmaz osobních údajů. Společnost coraHB autodíly s. r. o. je mu povinna vyhovět, jestliže pominul účel, pro který byly osobní údaje původně zpracovávány, byl odvolán souhlas k jejich zpracování, byly vzneseny námitky proti zpracování (viz dále), jejich zpracování je protiprávní, popřípadě takový výmaz ukládá některý právní předpis.

Právo na výmaz se však neuplatní, jestliže společnosti ukládá zpracování osobních údajů některý právní předpis, jestliže je jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a práva na informace nebo pro určení, výkon a obhajobu právních nároků společnosti.

ld) právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo právo požadovat, aby bylo zpracování osobních údajů omezeno. V případě, že jsou osobní údaje o subjektu údajů nepřesné, může být zpracování omezeno na dobu, než dojde k jejich opravě. Dále může být omezení požadováno v případě protiprávního zpracování, pominul-li již účel zpracování nebo je-li vznesena námitka proti způsobu zpracování (viz níže).

Využije-li subjekt údajů práva na omezení zpracování, mohou být omezené osobní údaje dále zpracovávány pouze na základě souhlasu, z důvodu ochrany právních zájmů společnosti nebo ve veřejném zájmu.

le) právo na přenositelnost údajů

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy a zároveň se tak děje automatizovaným způsobem, může subjekt údajů požadovat též poskytnutí těchto údajů ve strojově čitelném formátu. Tyto údaje je subjekt údajů dále oprávněn poskytnout třetím subjektům dle svého uvážení.

lf) právo vznést námitku k dozorovému úřadu

V případě, že subjekt údajů nesouhlasí se způsobem, jakým jsou jeho osobní údaje zpracovávány, může proti tomuto rovněž vznést námitku, konkrétně tehdy, jestliže je toto zpracování prováděno ve veřejném zájmu nebo z důvodu oprávněného zámu společnosti a také tehdy, je-li zpracování prováděno pro účely přímého marketingu.

lg) právo na odvolání souhlasu

Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat zasláním zprávy na e-mailovou adresu uvedenou výše v tomto prohlášení (viz bod 1. Kontaktní údaje správce). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, ke kterému došlo na základě souhlasu před jeho odvoláním.

l7. Dozorový úřad

Na území České republiky pohléhá zpracování osobních údajů dohledu dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V souladu s čl. 79 obecného nařízení je subjekt údajů oprávněn k dozorovému úřadu podat stížnost proti způsobu, jímž jsou zpracovávány jeho osobní údaje.